...

Všeobecné obchodné podmienky staciuvarit.sk

1. Spoločnosť znamená právnickú osobu Mgr. Ivan Fedurco, so sídlom 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce Hanojská 2546/4, IČO 53601378 (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá je zapísaná v obchodnom registri.

2. Klientom sa rozumie osoba registrovaná prostredníctvom internetovej stránky www.staciuvarit.sk u spoločnosti ako záujemca o služby poskytované spoločnosťou, t. j. dodávku čerstvých surovín na prípravu konkrétnych jedál podľa receptov uvedených na internetovej stránke www.staciuvarit.sk.

3. Klient vyjadruje svoju vôľu objednať si dodávku jedál podľa aktuálnych receptúr zadaním objednávky prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, t.j. konkrétne na internetovej stránke Spoločnosti www.staciuvarit.sk (ďalej aj ako „Objednávka“). V objednávke musí klient uviesť najmä to, pre akú skupinu receptov sa zložky objednávajú, počet porcií a miesto, kam sa majú zložky dodať. Odoslaním objednávky klient potvrdzuje, že si prečítal tieto všeobecné obchodné podmienky, plne im rozumie a zaväzuje sa ich dodržiavať.

4. Služba staciuvarit.sk je jedinečný systém prípravy individuálnych jedál s dôrazom na zdravé, čerstvé a kvalitné suroviny, pričom cieľom je dodať len toľko surovín a ingrediencií, koľko je potrebné na prípravu požadovaného počtu porcií podľa receptu. Služba, ktorá kladie dôraz na hospodárnosť pri príprave jedál týmto spôsobom, eliminuje zbytočné plytvanie surovinami.

5. Služba staciuvarit.sk spočíva v možnosti objednania surovín (ďalej aj „tovar“ alebo „potraviny“) na prípravu porcie jedla podľa aktuálnej ponuky receptov zverejnených na webovej stránke www.staciuvarit.sk, v denných dodávkach v počte požadovaných porcií na miesto určenom klientom. Recepty sa aktualizujú každý týždeň, takže každú stredu, štvrtok alebo piatok sa na webovej stránke www.staciuvarit.sk uverejňujú recepty na nasledujúci týždeň.

6. Dodávaný tovar vždy zodpovedá zloženiu najmenej dvoch porcií podľa aktuálne ponúkaného receptu a tento súbor ingrediencií tvorí neoddeliteľný celok. Preto nie je možné dodávať jednotlivé zložky samostatne. Súčasťou dodávky môže byť aj sortiment výrobkov, ktoré sa ponúkajú ako doplnok, napríklad nápoje. Objednávky je možné podávať do každého štvrtku 23.59 hod. dva dni pred dátumom doručenia.

7. Spoločnosť výslovne uvádza, že na webovej stránke www.staciuvarit.sk sú pri každom recepte vždy uvedené suroviny potrebné na prípravu jedla podľa receptu. Klient výslovne berie na vedomie, že jednotlivé potraviny, z ktorých sa recept skladá, môžu obsahovať alergény, najmä:

 • obilniny obsahujúce lepok
 • vajcia a výrobky z vajec
 • sójové bôby (sója)
 • jadrá arašidov a výrobky z nich
 • mlieko a mliečne výrobky
 • suché orechy (t. j. vlašské orechy, mandle, lieskové orechy, kešu orechy, pekanové orechy, pistácie, brazílske orechy, makadamové a queenslandské orechy a výrobky z nich, sezamové semená (sezam) a výrobky z nich)
 • horčica a horčičné výrobky
 • zeler a výrobky zo zeleru
 • vlčí bôb a výrobky z neho
 • mäkkýše a výrobky z nich
 • kôrovce a výrobky z nich
 • ryby a výrobky z rýb

Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek komplikácie a následky na strane zákazníka spôsobené obsahom vyššie uvedených potravín obsiahnutých v dodaných surovinách.

8. Výška ceny za poskytnutie služieb spoločnosťou klientovi sa dojednáva súčtom cien uvedených pri konkrétnych receptoch na internetovej stránke www.nataliri.cz, pričom táto cena už zahŕňa náklady na dopravu tovaru podľa miesta, ktoré si klient zvolil. Všetky ceny na stránke www.staciuvarit.sk  sú uvedené vrátane DPH.

9. Cenu za poskytnutie služieb možno uhradiť týmito spôsobmi:

 • Kreditné karty VISA, MasterCard, Maestro

10. Klient môže požiadať o zmenu miesta a času doručenia, ale túto žiadosť musí podať prostredníctvom webovej stránky www.staciuvarit.sk najmenej dva pracovné dni pred pôvodným dátumom doručenia. Na platnú zmenu miesta doručenia musí byť žiadosť potvrdená spoločnosťou.

11. Dodávka surovín na určené miesto sa uskutočňuje v nedeľu (ďalej len „dodacia lehota“). 

12. V prípade, že objednaný tovar nebude klientom riadne prevzatý na uvedenom mieste a v uvedenom čase, má klient možnosť objednať si dodatočné doručenie na nasledujúci pracovný deň v čase od 15:00 do 22:00 hod. za príplatok 3€ vrátane DPH na adresu, na ktorú bude objednávka v takom prípade klientom doručená a túto adresu potvrdí spoločnosti. Podľa dohody medzi Klientom a Spoločnosťou sa takéto doručenie tovaru, ktorý Klient neprevzal, t. j. doručenie na vyššie uvedenú adresu, považuje zo strany Spoločnosti za riadne a Spoločnosť má nárok na cenu za objednaný tovar aj na dodatočné náklady na dopravu. Ak klient neprevezme objednaný tovar ani v tejto dodatočnej lehote alebo si neobjedná dodatočnú dodávku, stráca nárok na objednaný tovar bez akejkoľvek náhrady. V takomto prípade spoločnosť neposkytne klientovi žiadnu finančnú ani inú kompenzáciu.

13. Povinnosti na strane klienta:

a) zaplatiť Spoločnosti dohodnutú cenu za objednaný tovar vo výške a spôsobom uvedeným v týchto Všeobecných obchodných podmienkach

(b) byť vždy na mieste dodania na účely prevzatia tovaru v stanovenom čase dodania

(c) potvrdiť doručovateľovi dátum a čas prevzatia tovaru, ako aj to, že jeho obal nie je poškodený

d) zabezpečiť vlastnými prostriedkami a na vlastné náklady likvidáciu obalov, v ktorých mu bol tovar dodaný

14. Záväzky na strane spoločnosti:

a) zabezpečiť dodanie objednaného tovaru klientovi na určené miesto a v určenom čase

(b) mať na webovej stránke www.staciuvarit.sk k dispozícii recepty s návodom na varenie.

c) účinne a bezodkladne riešiť akékoľvek sťažnosti alebo reklamácie klienta týkajúce sa dodaného tovaru

15. Zásady ochrany osobných údajov sú neoddeliteľnou súčasťou týchto podmienok.

16. Pokiaľ ide o technické aspekty Služby, Spoločnosť neposkytuje Klientovi žiadne záruky týkajúce sa dostupnosti webovej stránky www.staciuvarit.sk a jej prevádzkyschopnosti, čo Klient berie na vedomie. Spoločnosť si vyhradzuje právo obmedziť prístup Klienta na webové stránky na dobu nevyhnutnú na vykonanie opráv, údržby a vylepšenia služieb poskytovaných www.staciuvarit.sk.

17. Spoločnosť odporúča Klientovi, aby nepreberal tovar, ktorý je pri prevzatí zjavne chybný. Ak sa vady tovaru prejavia až po jeho prevzatí, zákazník má právo reklamovať chybný tovar prostredníctvom e-mailu na adrese [email protected]. Spoločnosť je povinná vybaviť reklamáciu bez zbytočného odkladu a informovať Klienta o výsledku reklamácie do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

18.Vzhľadom na povahu poskytovaného tovaru, t. j. ako tovaru podliehajúceho skaze s krátkou dobou trvanlivosti, je zo zákona vylúčené, aby klient vrátil tovar bez udania dôvodu.

19. Všetky podmienky, ktoré nie sú výslovne uvedené, sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.

20. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné odo dňa ich zverejnenia na webovej stránke www.staciuvarit.sk a zostávajú v platnosti počas celého obdobia ich zverejnenia. Spoločnosť bude klientov vopred informovať o všetkých zmenách na svojej webovej stránke. Spoločnosť má zároveň právo priebežne upravovať a dopĺňať zoznam potravín s alergénmi, preto je klient povinný tento zoznam aktualizovať, aby bol informovaný o potravinách, ktoré sú možným zdrojom alergénov.

21. Pred konečným odoslaním objednávky Spoločnosti bude Klientovi umožnené skontrolovať a zmeniť údaje zadané v objednávke, a to aj s ohľadom na možnosť Klienta odhaliť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Klient odošle objednávku kliknutím na tlačidlo „skontrolovať a objednať“. Kliknutím na tlačidlo „objednať s povinnosťou platby“ klient súhlasí s aktuálnym znením týchto Všeobecných obchodných podmienok a zároveň súhlasí so spracovaním ním poskytnutých osobných údajov v rozsahu Zásad ochrany osobných údajov. Údaje uvedené v objednávke považuje spoločnosť za správne. Spoločnosť potvrdí prijatie objednávky Klientovi bezodkladne po jej prijatí e-mailom na e-mailovú adresu Klienta uvedenú v objednávke. Zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a Klientom vzniká doručením potvrdenia objednávky (akceptácie), ktoré Spoločnosť zašle Klientovi e-mailom na e-mailovú adresu Klienta.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.